Våga ta snacket!

Fem frågor till Maja!

I 2021 års Friendsrapport berörs bland annat den rasism och rasistiska mobbning som förekommer på många sätt i barns och ungas vardag.

Av lagens sju diskrimineringsgrunder är etnicitet den vanligaste orsaken till trakasserier i skolan. Mobbning, diskriminering, utfrysning och till och med fysiskt våld med rasistiska drag är vanliga inslag dagligen för många barn.

Maja, hur ser det ut med mobbning och otrygghet i svenska skolor?

Mobbning ökar i Sverige. Det går tvärtemot Agenda 2030 och är en av de viktigaste hållbarhetsutmaningarna enligt SCB.  Vart tredje mellanstadiebarn känner oro att gå till skolan och var tionde barn varit utsatt för mobbning – det vill säga upprepade kränkningar, under det senaste året. Det är allvarliga siffror, varje barn har en rättighet att känns sig trygg i skolan. Så länge det ser ut så här har skolan misslyckats med trygghetsuppdraget. Men vi vet att mobbning går att stoppa: genom att jobba förebyggande och ge skolor resurser till att arbeta med frågorna innan nåt sker samt att öka vuxnas närvaro mellan lektionerna etc.

Vad ska bostadsutvecklare och fastighetsägare tänka på?

Det går aldrig att bygga bort mobbning, mobbning handlar om sociala relationer. Men den fysiska miljön kan vara utformad på ett sådant sätt att det förebyggande systematiska trygghetsarbetet möjliggörs. Vi vet ganska mycket idag om vilka skolmiljöer barn och unga upplever som mest otrygga: toaletter, omklädningsrum och korridorer. Genom att ge barn och unga inflytande över hur vi kan utforma trygga miljöer kan vi förändra detta. En annan viktig aspekt är att se över den fysiska planeringen av rast-verksamhet på skolgårdar. För att underlätta tryggheten bör skolgårdar planeras tex kring vegetation så att de ger god översikt för de vuxna som arbetar med trygghet på dessa platser. Skolorna och de som planerar skolor behöver lägga fokus på samtliga sociala ytor, både i och utanför klassrummet. Den faktor som visat sig ha störst negativ inverkan på skolbetygen är avsaknad av ett socialt umgänge på rasterna. Elever som uppger att de är ensamma i skolan löper tre gånger högre risk att få icke godkända betyg samma år. Att inte ha några vänner, någon att sitta bredvid i matsalen eller någon som frågar hur helgen har varit är vardag för tusentals elever i Sverige​. Detta går att åtgärda genom tex uppstyrda rastaktiviteter och hög vuxen närvaro vilket bostadsutvecklare och fastighetsägare måste ha i åtanke vid utformande.

Var kan fastighetsbranschen lära sig mer om mobbning och otrygghet?

Genom att ge barn och unga inflytande över deras arbetsmiljöer, dom är experter på hur skolor kan utformas för att skapa trygghet.

Jag uppmuntrar alla att ta del av vår senaste Friendsrapport där ca 20 000 elever svarar varje år kring otrygga platser och trygghet på skolan. Den finns att läsa här: https://friends.se/friendsrapporten-2021/

Det går också bra att kontakta oss på Friends för fortsatt dialog. Jag är övertygad om att fastighetsbranschen har mycket att bidra med i kampen mot mobbning!

Ladda ner hela rapporten på Friends.se

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta