Vårt hållbarhetsarbete

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Social hållbarhet är vår kärna

Hållbarhet är inte något vi adderar till våra projekt utan utgångspunkten när Selma utvecklar, bygger och förvaltar bostäder. Vi sätter människors välmående i centrum för allt vi gör.

Det sociala värdeskapandet vägleder oss och vi sätter upp mätbara hållbarhetsmål i varje projekt och för vår förvaltning. När vi utvecklar nya projekt utgår vi alltid från en insiktsgrundad behovsbild för varje enskild plats. Vi främjar lokalt medskapande och tror på att agera i partnerskap med det lokala civilsamhället och andra fastighetsägare för att åstadkomma positiv områdesutveckling.

För att skapa välmående kvarter ligger vårt fokus på att förverkliga sex mål:

1. Överkomliga bostäder

2. Gemenskap och tillit

3. En bra start i livet för alla barn

4. Hälsofrämjande närmiljö

5. Lokal sysselsättning

6. Klimatsmart boende

Våra mål styr vår uppgift:

1. Överkomliga bostäder

Osäkra boendeförhållanden, trångboddhet och segregation är några av våra största samhällsutmaningar. Ett tryggt hem är grunden i ett socialt hållbart samhälle. Därför prioriterar Selma bland annat att bygga hyresrätter med överkomlig hyra genom att optimera delade och egna ytor, bygga med investeringsstöd och tillämpa tillträdeskrav som öppnar bostadsmarknaden för fler. Vi experimenterar med nya bostadskoncept som motverkar segregation.

2. Gemenskap och tillit

Grunden för ett välmående lokalsamhälle är relationerna mellan människorna som är en del utav det. Därför prioriterar Selma bland annat att utforma boendemiljöer som skapar naturliga möten mellan grannar. Verktygen är arkitektur, delaktighet och gemensamma ytor i våra hus. Vi arbetar också tillsammans med det lokala civilsamhället för att bidra till social sammanhållning.

3. En bra start i livet för alla barn

Barndomen spelar stor roll för välbefinnandet senare i livet. Att bidra till goda uppväxtvillkor är därför en prioriterad social investering för Selma. I vårt arbete utgår vi från ett barnperspektiv och vi prioriterar att ge barn och unga inflytande i utvecklingen av sin närmiljö. Vi utformar aktiva gårdar för att stimulera till fysisk aktivitet och kreativ lek. I våra hus skapar vi rum för studier och stöttar aktörer som bidrar till goda skolresultat för unga i våra områden.

4. Hälsofrämjande närmiljö

En god närmiljö kan bidra till både bättre mående, ökad trygghet och starkare platskänsla. Därför prioriterar Selma att lägga särskild omsorg vid att gestalta offentliga miljöer med hälsa i fokus. Biofilisk design reducerar stress och bidrar till återhämtning i och kring våra hus. Vi underlättar en hälsosam och hållbar livsstil genom bland annat låga p-tal och cykellösningar.

5. Lokal sysselsättning

Arbetslöshet, fattigdom och utanförskap går hand i hand. Sysselsättning ger mening och socialt sammanhang som främjar inkludering i samhället. Därför prioriterar Selma att skapa feriearbeten för ungdomar i våra områden och minska arbetslösheten genom att anställa boende som befinner sig utanför arbetsmarknaden genom vår projektutveckling och förvaltning. Vi bidrar med co-working för att underlätta distansarbete och stärka lokal köpkraft.

6. Klimatvänligt boende

Vårt välmående är beroende av en välmående planet. Därför strävar vi efter att minimera vår negativa påverkan på klimat och miljö när vi utvecklar, bygger och förvaltar våra hus. Vi bygger hus med lägre energianvändning än normkraven och främjar användningen av förnybar energi. I produktionen gör vi klimateffektiva val såsom trästommar/-moduler, grön betong och återbrukade material. Selma arbetar också aktivt med att bidra till biologisk mångfald i våra projekt.

Genom att styra mot dessa mål utvecklar Selma bostäder för välmående Människor, Kvarter och för Planeten:   

 

Människan

Selma sätter människors välmående i centrum. Genom våra projekt skapar vi hälsofrämjande och inkluderande livsmiljöer som bidrar till goda livsvillkor för alla. Vi utvecklar boendekoncept anpassade för lokala behov och utformar trygga stadsrum som stimulerar till fysisk aktivitet och kreativitet. Arkitektonisk kvalitet ger alla våra projekt en tydlig identitet som bidrar till människors platsidentifikation och lokala stolthet.

Nära naturen Gröna rum och växter har en bevisat positiv påverkan på vårt välbefinnande och biofili kommer vara en bärande del av alla våra projekt. Möjligheter till odling skapar naturliga sätt för boende att lära känna varandra.

Gemenskap Social gemenskap är en grundläggande hälsofaktor. Hos Selma arbetar vi aktivt med att främja gemenskap och bygga relationer mellan de boende. Verktygen är arkitektur, delaktighet och gemensamma ytor i husen som drivs i föreningsform.

Hälsa & Rörelse I våra hus kommer rörelse vara prioriterat för alla åldrar. Vi skapar aktiva gårdar med utegym och kreativ lek. Genom att prioritera trygga rörelsestråk för barn, låga p-tal och cykellösningar underlättar vi hälsosamma beteenden.

Kvarteret

Grunden för ett välmående och tryggt bostadsområde är relationerna mellan de som är en del av det. Därför lägger Selma särskild omsorg vid att skapa social infrastruktur i våra projekt. Bostadsgårdar och offentliga rum utformas för att främja gemenskap, aktivitet och socialt umgänge. Genom att arbeta tillsammans med föreningar och andra lokala aktörer stärker vi delaktigheten och den sociala sammanhållningen. Vi engagerar oss i lokalsamhället för att skapa lokala arbetstillfällen och goda studieresultat.

Tryggt närområde Obrutna skolvägar, trygga stråk och belysning för att alla ska kunna ta sig säkert och hälsosamt till och från jobb och skola.

Aktivt lokalsamhälle Tillsammans med lokalt föreningsliv och verksamhetsutövare utvecklar vi aktiviteter och mötesplatser som bidrar till ökad gemenskap i området. Sociala kontakter är grunden för att skapa trygga bostadsområden.

Medborgarnära Social hållbarhet handlar om delaktighet och inflytande. Vi inkluderar medborgare i utvecklingen av projekt och i vår förvaltning för att tillvarata lokala erfarenheter och kunskap.

Planeten

Att maximera planetens välmående betyder att vi måste minimera vår negativa påverkan på klimat och miljö när vi utvecklar, bygger och förvaltar bostäder. Selma strävar därför efter att bygga bostäder med lägre energianvändning än normkraven. Vi skapar en så resurseffektiv produktion som möjligt och minimerar användningen av material som står för stora utsläpp. Selma strävar också efter att främja biologisk mångfald.

Klimatomställning Att sätta mål, mäta och följa upp är avgörande för att driva förändring. Vi vill bli bäst i klassen på transparent rapportering om vår totala klimatpåverkan, från projekt till förvaltning. Vi samarbetar med ledande aktörer inom klimatsmart byggande.

Hållbar livsstil Vi vill hjälpa boende leva klimatsmart. Genom sopsortering, individuell vattenförbrukning, beteendevisualisering och nya transportlösning underlättar vi val som är bra för planeten.

Livscykelperspektiv Vi gör klimateffektiva val i vår produktion utifrån livscykelanalys av material. Trästommar/-moduler, grön betong och återvunna samt återvinningsbara material är val som vi prioriterar.

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta