Kvarteret

Grunden för ett välmående och tryggt bostadsområde är relationerna mellan de som är en del av det. Därför lägger Selma särskild omsorg vid att skapa social infrastruktur i våra projekt. Bostadsgårdar och offentliga rum utformas för att främja gemenskap, aktivitet och socialt umgänge. Genom att arbeta tillsammans med föreningar och andra lokala aktörer stärker vi delaktigheten och den sociala sammanhållningen. Vi engagerar oss i lokalsamhället för att skapa lokala arbetstillfällen och goda studieresultat.

Tryggt närområde Obrutna skolvägar, trygga stråk och belysning för att alla ska kunna ta sig säkert och hälsosamt till och från jobb och skola.

Aktivt lokalsamhälle Tillsammans med lokalt föreningsliv och verksamhetsutövare utvecklar vi aktiviteter och mötesplatser som bidrar till ökad gemenskap i området. Sociala kontakter är grunden för att skapa trygga bostadsområden.

Medborgarnära Social hållbarhet handlar om delaktighet och inflytande. Vi inkluderar medborgare i utvecklingen av projekt och i vår förvaltning för att tillvarata lokala erfarenheter och kunskap.

Selmas DNA

Social hållbarhet är Selmas DNA. Vi bygger bostäder som vi förvaltar långsiktigt med målet att skapa välmående lokalsamhällen där människor känner tilltro till framtiden och till sina grannar.

Vårt hållbarhetsarbete

Följ oss på resan mot
boende med mer hjärta